Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak: Inspiratiemotor gevestigd te Stadskanaal aan de Pekelderstraat 18, gedep. bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen 14 februari 2014, onder nr. 82844356. 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Inspiratiemotor opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten;

2. Inspiratiemotor, gevestigd te Stadskanaal, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte en/of aanbod heeft uitgebracht, respectievelijk heeft doen uitbrengen.

Artikel 2: Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van Inspiratiemotor, alsook alle overeenkomsten, offertes en/of aanbiedingen die daarvan het gevolg mochten zijn.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is en wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze zijn derhalve nimmer van toepassing, tenzij Inspiratiemotor uitdrukkelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

3. Voor zover zou blijken dat één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen van artikelen onverlet.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten 

1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Inspiratiemotor zijn vrijblijvend, tenzij Inspiratiemotor uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft vermeld.

2. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie en/ of soortgelijke mededeling, verplicht Inspiratiemotor nimmer tot het sluiten van een overeenkomt met opdrachtgever.

3. Overeenkomsten met Inspiratiemotor komen slechts tot stand na en door ondertekening door opdrachtgever van een door Inspiratiemotor nader opgestelde overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een uitdrukkelijk schriftelijk aanbod van Inspiratiemotor, dan wel door schriftelijke vastlegging door Inspiratiemotor van de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

4. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden met en na wederzijdse toestemming van Inspiratiemotor en opdrachtgever, tenzij Inspiratiemotor uitdrukkelijk schriftelijk anderszins aangeeft.

5. Inspiratiemotor te allen tijde het recht een tot stand gekomen opdracht te weigeren, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval opdrachtgever op enigerlei wijze in welke vorm en omvang dan ook in strijd handelt met de algemeen aanvaarde normen en waarden terzake discriminatie van religie, ras, uiterlijk, geslacht en/of cultuur.

6. Wij hanteren een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 4: Annulering 

Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Inspiratiemotor met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Inspiratiemotor ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door Inspiratiemotor geleden verliezen en/of gederfde winst en in elk geval de kosten die Inspiratiemotor reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt. Algemene voorwaarden

Pagina 2 van 4

Artikel 5: Prijs 

Alle opgegeven prijzen zijn altijd exclusief eventueel te vermeerderen omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden. De prijs die Inspiratiemotor voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 6: Prijswijzigingen 

Inspiratiemotor is gerechtigd de in de opdracht overeengekomen prijs te verhogen, respectievelijk de prijs te verlagen indien opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties van de opdracht wenst. Inspiratiemotor zal binnen de grenzen van het redelijke, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Inspiratiemotor, aan deze door opdrachtgever gewenste wijzigingen meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door Inspiratiemotor te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt, dit geldt mede, zo niet in het bijzonder ingeval de groepsgrootte wordt gewijzigd.

Artikel 7: Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever de overeengekomen prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening en/of op opschorting te kunnen beroepen.

2. Inspiratiemotor is gerechtigd bij een overeengekomen training, betaling in gedeelten toe te staan. Dit laat onverlet dat Inspiratiemotor te allen tijde is gerechtigd betaling bij vooruitbetaling te eisen, onder andere doch niet uitsluitend voor de op voorhand reeds door Inspiratiemotor gemaakte kosten.

3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en alsdan de wettelijke rente verschuldigd zijn over de alsdan openstaande facturen. Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rentebetaling in op 30 dagen vanaf factuurdatum. Inspiratiemotor heeft het rentepercentage vastgesteld op 5%. Inspiratiemotor verhoogt het openstaande factuurbedrag met € 7,50 administratiekosten vanaf 30 dagen na factuurdatum.

4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met rente met een minimum van 200 Euro.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8: Training 

1. Trainingen zullen in beginsel plaatsvinden in de door Inspiratiemotor aangewezen locaties tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Termijn van dienstverlening 

1. Een door Inspiratiemotor opgegeven termijn van dienstverlening heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Inspiratiemotor is bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van Inspiratiemotor aan een overeengekomen uiterste termijn van dienstlevering vervalt indien opdrachtgever wijziging(en) in de specificaties van de opdracht wenst en/of het bepaalde in artikel 11 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of

Algemene voorwaarden

Pagina 3 van 4

het geringe oponthoud Inspiratiemotor in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst 

Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Inspiratiemotor niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail per computer en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten 

1. Op alle door Inspiratiemotor vervaardigde trainingsmiddelen, alsmede al hetgeen daaraan dienstig kan worden geacht, één en ander in de meest ruime zin des woords, berust de intellectuele eigendom uitsluitend bij Inspiratiemotor.

2. Indien opdrachtgever informatie in welke vorm en/of omvang dan ook aan Inspiratiemotor in het kader van de overeengekomen dienstverlening aan Inspiratiemotor levert, staat opdrachtgever in voor het rechtmatig gebruik van deze informatie.

3. Opdrachtgever vrijwaart Inspiratiemotor tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht terzake door opdrachtgever aan Inspiratiemotor aangeleverde informatie als hiervoor vermeld.

Artikel 12: Overmacht 

1. Tekortkomingen van Inspiratiemotor in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van Inspiratiemotor in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van virussen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen van vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroom, gas, of andere middelen tot energieopwekking, internetverbindingen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan Inspiratiemotor toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

Artikel 13: Uitsluiting aansprakelijkheid 

1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Inspiratiemotor, is Inspiratiemotor nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

2. Voorts geldt als aanvullende schade beperkende omstandigheid dat Inspiratiemotor nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en Inspiratiemotor voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die Inspiratiemotor van haar verzekering vergoed krijgt.

3. Opdrachtgever vrijwaart Inspiratiemotor voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door Inspiratiemotor aan opdrachtgever geleverde diensten.

4. Inspiratiemotor is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de geleverde diensten op enigerlei wijze heeft gebruikt, bewerkt of verwerkt, respectievelijk aan derden heeft geleverd, respectievelijk heeft doen leveren.

Algemene voorwaarden

Pagina 4 van 4

5. Inspiratiemotor is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is Inspiratiemotor nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.

6. Ondanks het feit dat Inspiratiemotor de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Inspiratiemotor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door Inspiratiemotor. Inspiratiemotor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron via of in opdracht van de andere partij hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Ingeval van overtreding van de hiervoor in lid 1 uitdrukkelijk overeengekomen verplichting is de overtredende partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de andere partij groot € 500,-- per overtreding alsook € 100,-- per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Deze boete strekt uitdrukkelijk tot eigen voordeel van de partij die de verplichting niet heeft overtreden.

Artikel 14: Geheimhouding 

Artikel 15: Toepasselijk recht 

1. Ingeval van enig geschil tussen opdrachtgever en Inspiratiemotor kan een beroep worden gedaan op de onafhankelijke beroepscommissie mijnID.nu, gevestigd en kantoorhoudende te 7314 AB Apeldoorn aan de Loolaan 37. Ingeval partijen de zaak aan de bevoegde rechter wensen voor te leggen geldt het hierna in lid 2 en lid 3 bepaald van dit artikel.

2. Het advies van de beroepscommissie is bindend.

3. Klachten worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld.

4. Op een klacht wordt binnen 4 weken gereageerd.

5. Klachten en de wijze van afhandeling worden minimaal 2 jaar bewaard.

6. Op de overeenkomst tussen Inspiratiemotor en opdrachtgever alsook overeenkomsten, offertes, adviezen, prijsopgaven en overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is uitdrukkelijk uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.